فرقه های نوظهور

فرقه های نوظهور (8)

یکشنبه, 17 اسفند 1399 10:28

وهابیت در شمایل یک فرقه

نوشته شده توسط

شاید بهتر باشد در باب وهابیت، پس از بررسی ریشه ها و تاریخچه ی آن، به وضعیت کنونی آن بپردازیم و کمی نیز از دست های پشت پرده ی آن سخن به میان بیاوریم. ریشه های فکری-فلسفی وهابیت که پیش تر گفته شد؛ بعد از مدت ها در زمانی که استعمارگران به تفرقه و جنگ های مذهبی و عقیدتی دامن می زدند، زمینه ی بروز و گسترش یافت. انگلستان در حدود قرن دوازدهم سعی کرد با فرستادن جاسوسان متعدد در میان مسلمانان چند دستگی و اختلافات قومی و مذهبی به وجود آورد و این چند دستگی را به صورت فرقه یا گروهی در آورد. ریشه ها ی فلسفی موجود و بازپروری هایی که اتفاق افتاده بود. در آن زمان دستمایه ی عبدالوهاب قرار گرفت تا او بتواند سنگ بنایی که به صورت اندیشه از دیرباز به دست آورده بود به احکام و عقایدی جدید مبدل سازد و وهابیت امروزی را به شکل فرقه¬ای سامان دهد.
محمد بن عبدالوهاب یک عالم حنبلی بود. وهابیت از نام پدرش گرفته شده و پیش از او مسلکی به این نام و نشان وجود نداشت. دوستی او با یکی از جاسوسان و بعد ها حمایت های استکبار باعث شد که او بتواند اعتقاداتش را به راحتی بیان کند! و فرقه ی وهابیت کم کم شکل گرفت.
اما آنچه عبدالوهاب به آن سر و شکل داد. وهابیت نامی است که شیعیان و اهل سنت بر این فرقه نهاده اند اما آن ها خودشان را سلفی می نامند. سلف در معنای قدیم و سابق است و سلفی گری در معنای عام خود، گرایش به گذشته ای نیکو و باشکوه است که در این حالت تمام اهل سنت را شامل می¬شود. سلفیان کسانی بودند که راه مستقیم را در سلف پاک و سلف صالح جستجو می کردند.
نکته ی مهمی که در این زمینه باید دانست این است که سلفیت و سلفی گری به خودی خود نگاهی است که در اهل تسنن با مصداق بازگشت به شیوه ی خلفای راشدین و دوران نخستین طلایی وجود داشته است اما در وهابیت این نگاه سر و شکل گرفته و به احکامی منتهی می¬شود که بعضی به شدت با عقاید دیگر مسلمانان، شیعه و سنی، مغایرت دارد. اما نگاه سلفی نگاهی است که در آن یک دوره ی زمانی و آدم-ها و اتفاقات آن دوره، لزوماً به عنوان دورانی طلایی یا در اصطلاح golden age شناخته می شود. این نوع نگاه را بسیاری از اندیشمندان در مقابل نگاه موعود گرا و نگاه به آینده قرار داده اند و به نظر می رسد دوگانه ی درستی باشد. زیرا در یکی دوران پسندیده و باب میل دورانی است در گذشته و در دیگری دوران پسندیده و نیکو، دورانی است در آینده که هنوز به وقوع نپیوسته است.
آنچه در این میان هائز اهمیت می باشد این است که این نگاه ها روح جمعی جامعه ی خود را به چه سمت و سویی می کشانند؟! در تحلیل سلفیت وهابی ها به خوبی می توان ریشه های سلفی گری جدید داعش را بررسی و نشان داد... ادامه دارد.

یکشنبه, 29 تیر 1399 00:28

فرقه ضاله رام الله

نوشته شده توسط

اگر از نگاه بیرونی به نمودهای بارز فرقه‌ها نظری بیاندازیم درخواهیم یافت که همه فرقه‌ها مجمع‌الجزایری از صحبتهای خوب، زیبا و عامه‌پسند هستند و حتی مباحثی که مطرح می‌کنند ممکن است در قالب اصول معنوی هم قابل دفاع باشد، اما آنچه در بررسی فرق از دید پنهان می‌ماند، نه عقاید آنان بلکه روابط و عملکرد تشیکلاتی آنان است که عموما و بلا استثناء بر پایه مرید و مرادی است.

مقدمه مترجم

دهم آبان 1398 هجری شمسی، دو ماهی پیش از آسمانی شدنِ فخرِ بشر، حاج قاسم سلیمانی، زمانی که به سفارش مدیر سایت اینترنتی پرطرفدار ، پربار و فعالِ «اندیشکدۀ مطالعات یهود»، نوشتۀ پیش گویانۀ جبریل کبیر مبنی بر نزدیک بودن خیزشی با محوریت رنگین پوستان در آمریکا را از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم نمی دانستم که نزدیک به 9ماه بعد، یعنی خرداد 99، آمریکای آبستنِ خشمِ سیاهان و سفیدانِ به ستوه آمده از نابرابری امپریالیستی، زایمان کرده و پیش بینی صاحب این نام مستعار را محقق می کند.


جبریل که شاید خود، شهروندی آمریکایی است و از مخاطبینِ «اندیشکدۀ مطالعات یهود» در دنیای مجازی است و ظاهرا آنگونه که مدیر اندیشکده در کانال تلگرامی مربوطه می گوید، کمی فارسی نیز می داند،  ترجیح داده است تا با این نامِ استعاری قلم بزند. در این نوشته، که بخشی از آن متاثر از برخی مطالبِ کتابِ «رابطۀ پنهانی سیاهان و یهودیان» است، او حتی مسلحانه بودن این قیام را پیش بینی می کند و تلاش دارد تا این قیام را نهضتی بر ضد یهودیان برده دار بداند. شاید به زیر کشیدنِ سلسله وار مجسمه های برده دارانِ غالبا یهودی در آمریکا و انگلیس، که سالهاست، تحت عنوان دروغینِ قهرمانان ملی این ممالک استثمارگر، به مغز شهروندان و چهانیان زورچپان شده اند، نیز شمه ای از همین پیش گویی باشد. توفیق ترجمۀ این متن برای « اندیشکدۀ مطالعاتِ یهود» افتخاری است برای من که آن را در تارنمای دوست داشتنی و خداگونۀ «اُسوه قرآن و عترت» به اشتراک می گذارم تا به آن بهانه، کتابی مفید برای مطالعۀ علاقمندانِ حوزۀ یهودشناسی نیز معرفی شود.

ومکرو و مکرالله ، والله خیرالماکرین
سلمان سهیلی
16 تیر 1399

آیا دنیا بزودی شاهدِ یک انتفاضه سیاهِ بزرگ در بروکلینِ نیویورکسیتی خواهد بود؟

جبریل کبیر

در طول چند سالِ اخیر، با حملات فزاینده به یهودیان در بروکلینِ نیویورک سیتی مواجه بوده ایم. به لحاظ تاریخی، تنش های زیادی بین سیاهان و یهودیان در این بخش از نیویورک سیتی وجود داشته است. این تنشها به تقریبا چندین دهۀ قبل باز میگردد. اما آنچه جالب توجه است چگونگیِ تشدید، ازدیاد و تبدیل شدنِ این تنشها به خشونت بر ضد یهودیان است . چندسال پیش بخت با من یار بود و توانستم جلد اولِ " رابطۀ پنهانی بین یهودیان و سیاهان" را بخوانم . این کتاب تاریخ رابطۀ یهودیانِ و سیاهپوستان را از زمان کریستف کلمب تا جنگ های داخلی آمریکا به نحوی عالی ارائه می دهد. این کتاب بازه ای 420 ساله، دربردارندۀ تاریخ سالهای اولیۀ استعمار "دنیای نو" و به موازات آن تاریخ سالهای اولیۀ ایاالت متحده، را پوشش می دهد.

امروزه، مدارس اینگونه می آموزند که تقریبا تمامی مسئولیتِ ایجاد و هدایتِ تجارت بردگان سیاه به گردن اروپاییهای سفیدپوستِ غیریهودی تبار است. درحالی که نقش این جنتایل ها به مراتب کمرنگ تر بود. بر اساس جلد اول کتاب "رابطۀ پنهانی بین یهودیان و سیاهان"، یهودیان تقریبا مسئول تمامی فرایند ایجاد و هدایتِ تجارت بردگان سیاه بودند. این بخش از تاریخ برای مدت زمانی بسیار طوالنی از تودۀ مردمِ آمریکا و جهان پنهان نگهداشته شده بود.  به باورِ من آنچه که در بروکلین در حال رخدادن است احتماال این است که مردم در حال آگاه شدن از حقیقتِ ماجرای تجارت بردگان سیاه و نقش غالبی که یهودیان در آن بازی کرده اند هستند.

در کتاب، بخشهایی وجود دارند که واقعا برجسته اند، اما قسمتی نیز وجود دارد که آنقدر التهاب انگیز و آزار دهنده است که وقتی برای نخستین بار آن را خواندم گویی سیلی محکمی را بر کل صورتم حس کردم. آنچه در زیر می آید همان متن است.

یهودیان و تجاوز به زنان سیاه

 زنِ برده، ابزاری جنسی بود و در حد ملاحظات اخالقی به حساب نمی آمد. او علاوه بر بیگاری، وسیله ای به صرفه، خوب و کارآمد برای زاد و ولد برده های بیشتر بود. به این منظور، ارباب مطابق با برنامۀ زاد و ولدش بطور افراطی با او همخوابه می شد. خودِ ارباب و پسرانش و دیگر اهل و عیالش به نوبت با او می خوابیدند تا هم ثروت خانوادگی شان زیاد شود و هم امیال جنسی زناکارانه شان ارضا .شود. مهمان ها و همسایه ها هم به این مراسم تجملی دعوت می شدند(1) باورش سخت است که یهودیان که ادعای خلقِ برگزیدۀ خدا بودن دارند، بتوانند چنین شریر باشند.

 این کتاب پُر است از دیگر اعمالِ جنایت کارانۀ یهودیان بر علیه سیاهان در طول تاریخ تجارت بردگان سیاه. بخشِ وسیعی از محتوای کتاب از منابع تاریخی یهودیان گرفته شده است. در هر صفحه از کتاب، پانوشت هایی دربارۀ این که اطلاعات آن صفحه از کجا فراهم آورده شده اند وجود دارد.  دلیل اینکه من ذکرِ مطالب حاضر می کنم این است که دستِ کم برخی از سیاه پوستان ساکن بروکلین ممکن است از ارتباط یهودیان و سیاهان آگاه شده باشند و برخی از اینها احتمال دارد بدنبال خونخواهی نسبت به جرائم انجام شده برضد اجدادشان باشند.

 با درنظرگرفتن این نکته که ظلم به سیاهپوستان پس از آزادی شان در 1865 همچنان تا به امروز ادامه داشته است به نظر می رسد تنها راه بدست آوردن آزادی حقیقی برای ایشان انقلاب مسلحانه است. مثل تمامی مردم دنیا آنها نیز حق دارند که فضای خود را داشته باشند و از قیدِ کنترل یهودیان رها باشند. وقتی بطور کامل از تسلط یهودیان رها شوند می توانند اوضاع خود را بهبود بخشیده و شروع به پیشرفت کنند.

 جنتایل : غیریهودی ، لفظی که یهودیان به غیر یهودیان اطالق می کردند تا آنها را از خود به لحاظ نژادی متمایز کنند.(مترجم)

(1) The Nation of Islam, The Secret Relationship Between Blacks and Jews Volume 1, page 196. Original book reference: Louis M. Epstein, Sex Laws and customs in Judaism, pgs 173-174.

The Secret Relationship Between Blacks and Jews Volume 1: https://store.finalcall.com/products/the-secret-relationship-between-blacks-and-jews-volume-1?variant=17629964993

این مقاله ترجمه ایست از ترجمه انگلیسی متن عربی نوشته شده توسط بدرالابراهیم ، نویسنده و تحلیلگر سعودی در رسانه "عرب نیوز " که توسط مترجم فارسی برای اولین بار در سایت ایروتسی به اشتراک گذاشته شده است و همچنین بهانه ای است برای معرفی کتاب "زایش مسئله آوارگان فلسطین " به قلم "بنی موریس" نویسنده یهودی.

چهارشنبه, 06 آذر 1398 16:51

بهاییت را بیشتر بشناسیم

نوشته شده توسط

در قرن نوزدهم باببیت و بهائیت از جمله فرقه هایی بودند که با همدستی دولت های روسیه و انگلیس در ایران به وجود امدند و رهبران ان ادعاهای عجیبی از نیابت خاصه امام عصر گرفته تا پیامبری و حتی خدایی را بهه یدک کشیدند. بدون شک و با اطمینان می توان گفت که اگر بهائیت در زمان ناصرالدین شاه و به همت علمای شیعه و امیر کبیر نتوانست آنچنان رونق پیدا کند ، در دوران سلطنت پنجاه ساله رزیم پهلوی و به خصوص سیزده ساله هویدا به چنان رشد و جایگاهی رسید که شاید در تصور متولیان آن نیز نمی گنجد.

سه شنبه, 02 مهر 1398 01:49

وهابیت و خدا شناسی

نوشته شده توسط

ابن تیمیه ناشر افکار تجسیم :

یکی از مسائلی که ابن تیمیه بنیان گذار فکری وهابیت ، به نشر آن پرداخت اعتقاد به جسمانیت خداوند متعال بود.
که در زیر به بخشی از ویژگی های خداوند وهابیت اشاره شده است :
1) خدای وهابیت می خندد 2) خدای وهابیت از عرش به زیر می اید 3) خدای وهابیت با چشم قابل است. 4) خدای وهابیت نمی تواند همه جا باشد . 5) خدای وهابیت نوجوان و موفرفری است 6) خدای وهابیت مبتلا به درد چشم است 7) خدای وهابییت با پیامبر مصافحه می کند 8) خدای وهابیت غیر از ریش و عورت همه چیز دارد 9) خدای وهابیت چهار انگشت بزرگ تر از عرش است 10خدای وهابیت دوان دوان راه می رود

سه شنبه, 30 بهمن 1397 16:03

تاریخ وهابیت - بخش دوم

نوشته شده توسط

 بخش دوم
علت به وجود آمدن اینگونه اندیشه های تند چی بود؟

سه شنبه, 30 بهمن 1397 15:56

تاریخ وهابیت - بخش اول

نوشته شده توسط

بخش اول
تهداب و زیر بناهای وهابیت:
تاریخ وهابیت را باید بخشی از تاریخ اندیشه های اسلامی دانست زیرا وهابیت و اندیشه هایش

ارتباط با ما

 آدرس : تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، پایین‌تر از چهارراه لشکر، روبروی دانشگاه علامه طباطبایی (یا پمپ بنزین) کوچه شهید علی غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پلاک 6 - زنگ سوم
مدیریت: 02155377676 - 09911135529
ایمیل: info@osveh.org ساعت کاری موسسه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16

تماس با واحدهای اسوه

02155390120
02155482025
واحد وام، داخلی   1
واحد فرهنگی و ازدواج، داخلی   2
واحد رفاهی و خدماتی، داخلی   4

شبکه های اجتماعی اسوه

logo-samandehi

whatsapp telegram instagram baleh
Fatima Co